– Николай Димитров като кмет на Община Несебър работи активно за изготвяне и приемане на – План за опазване и управление на ”Старинен град Несебър” и запазването на Несебър в списъка на градовете световно културно наследство под егидата на ЮНЕСКО.

– Работи за възстановяване и реставриране на старинните църкви на Несебър и развиването на Несебър като културно-историческа и поклонническа туристическа дестинация. Заедно с членовете на общинска администрация разработва „проект Вяра в Несебър“ и „Духовен път“.

– Възстановява старото кметство на Несебър в автентичния му вид и дава тласък за развитието на сватбения туризъм.

– Работи по проектите за: ПСОВ Равда; “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”; „Улично и парково осветление в ж. к. „Черно море”, гр. Несебър – I и II етап”; „Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово фекална канализационна мрежа на с. Тънково, Община Несебър“; „Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в община Несебър”; „Залесяване на 132 дка общински земи в землището на с. Оризаре, община Несебър”; „Подобряване на управлението на човешките ресурси в община Несебър”; „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЗАНАЯТИТЕ В НЕСЕБЪР И ЕДИРНЕ” ; „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг, в Община Несебър”; „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”