По предложение на кмета на Община Несебър, училището в Обзор се преобразува в обединено

По предложение на кмета на Община Несебър, училището в Обзор се преобразува в обединено

С важна промяна в образователната инфраструктура ще посрещне новата учебна година Община Несебър. От учебната 2017/2018 година, със заповед на министъра на образованието и науката, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” в град Обзор се преобразува в обединено училище. Съгласно действащия от миналата година нов Закон за предучилищното и училищното образование, обединените училища са за ученици от І до Х клас и осигуряват възможност за завършване на основно образование – до VІІ клас, и първи гимназиален етап – VІІІ – Х клас.

Преобразуването на училището в Обзор стана по предложение на кмета на Община Несебър Николай Димитров, след решение на Общински съвет – Несебър и положително становище на РУО – Бургас. Съгласно заповедта на министъра на образованието и науката, училището ще осигурява първа степен на професионална квалификация след завършено основно образование.