НЕСЕБЪР КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „СВЕТОВНА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ – СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР“

Кметът на Община Несебър, г-н Николай Димитров входира в Общински съвет докладна записка за кандидатстване по Приоритетна ос 6 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект „Световна недвижима културна ценност – Старинен град Несебър“. Заради уникалните си природни дадености и много добре запазените паметници от различни епохи Старият град Несебър е класифициран с категория археологически резерват със световно и национално значение, включен в Списъка на паметниците на Световното културно наследство, което го прави допустим за подпомагане по настоящата процедура, а максимално допустимата стойност на един проект от категория „световно значение“ е 19 558 300 лв.
Община Несебър е разработила и кандидатства с цялостна концепция за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Световната недвижима културна ценност – Старинен град Несебър.
Концепцията и обектите включени в нея ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане сред гражданите и след приемането и в окончателен вариант и съгласуване от НИНКН ще се пристъпи към кандидатстване пред Финансовия посредник.
Идеята на общинското ръководство е да се обхванат всички паметници на културата, допустими за интервенция, които имат нужда от реставрация и консервация, като на този етап изготвената концепция включва следните обекти:

Крепостни стени в западната част на полуострова, западна порта;
Южна крепостна стена, зоната на известния сред жителите на Несебър „амфитеатър“, откоси на терена , подпорни стени и тераси от източната страна на града , околната среда на църква“Св. Йоан Алитургетос“;
Ранновизантийски терми /V-VI век/;
Водоснабдителна система – цистерна и подземни галерии-коридори /V-VI век/;
Църквата „Христос Пантократор“;
Църква „Архангел Михаил и Гавраил“;
Църква „Св. Климент“;
Църква „Св. Богородица Елеуса“;
Църква „Стара Митрополия“;
Църква „Свети Димитър“;
Църква „Св. Тодор“;
Къща Димитър Москоянов /Етнографски Музей/;
Чешма при Старата Митрополия;
Вятърна мелница на провлака;
Вятърна мелница до църква „Елеуса“;
Подмяна на всички асфалтови настилки по улиците на Старинен Несебър с каменна настилка;
Преместваеми обекти „Базар и парково пространство
Обектите, с които ще се кандидатства по програмата са внимателно избрани на основание изводите и мерките за поддържане, реставрация и консервация, и опазване на ценността от докладите на отговорните институции – НИНКН и МК, както и приоритетите на общинския план за развитие 2014-2020г , в който са заложени всички конкретни мерки за развитието и управлението на община Несебър.